TTK Links: Home Page | TTK Moodle | ÕIS
TTK/UAS Repository For Digital Teaching and Learning Resources

Sõidukite pidurisüsteemi tõhususe määramise analüüs tehnoülevaatusel

Vildersen, Kaido (2017) Sõidukite pidurisüsteemi tõhususe määramise analüüs tehnoülevaatusel. [thesis] [en] Determining the effectiveness of an alalysis of a vehicle braking system during a roadworthiness test.

[img] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[img] Other (lihtlitsents - bdoc) - Other
Restricted to Registered users only

Download (76kB)
[img] Other (retsensioon - bdoc) - Other
Restricted to repository personnel only

Download (217kB)

Abstract

Käesolevas lõputöös analüüsiti pidurdussüsteemi tõhususe määramist tehnoülevaatusel. Lõputöö koostamise käigus selgusid mitmed probleemid ja neile leiti lahendusi. Autor pakub lahendusi ja võimalusi tõsta liiklusohutust läbi pidurdussüsteemi tõhusama kontrolli erinevate sõidukite kategooriate näitel. Lõputöö analüüsil selgus, et mopeedauto on võrreldes väikeklassi sõiduautoga sarnaste riskiteguritega linnaliikluses ja vajaks seetõttu tehnilist järelvalvet. Liiklusohutust saaks tõsta, kui mopeedautod suunata tehnoülevaatusele, kuna hetkel puudub ülevaade nende sõidukite tehnilisest seisukorrast. Kuna mopeedautode arv Eestis on järsult kasvamas, siis oleks õige hetk teha ettepanek vastava määruse muudatuse jaoks. Probleemi lahendaks ettepanek, mille alusel muuta majandus- ja kommunikatsiooniministri määruse nr 77 paragrahvi 6, ning kohustada L6e kategooria sõidukeid esitada tehnoülevaatusele. Lõputöö käigus koostatud küsimustiku alusel on vajadus leida lahendus väga madalale korrektselt sooritatud mootorrataste pidurdusjõu määramise hulgale tehnoülevaatusel. Ainult 44,8% juhtudest sooritati pidurdusjõu määramine korrektselt, mistõttu peab olukorrale leidma lahendusi. Autor pakub lahendusena kasutusele võtta aeglustusmõõdik või tehnoülevaatusel sooritatav pidurduskatse toimuks videovalve piirkonnas. Videovalve lahendusega saaks kasutada lisaks kiiruskaamerate tehnoloogiat ja funktsionaalsust, mis fikseeriks sõiduki kiiruse, registreerimismärgi ja pidurdusteekonna pikkust tähistavad jooned. Need lahendused tagaks ühtlasema mootorrataste tehnoülevaatuse kvaliteedi ja tõstaks liiklusohutust. Lõputöö käigus sooritatud katsete alusel on põhjust tõstatada probleem, et vähestes tehnoülevaatuspunktides on võimalus kasutada piduripedaali jõumõõtjat. Liiklusohutust saaks tõsta, kui tehnoülevaatusel pidurdustõhususe määramisel kasutatakse alati piduripedaali jõumõõtjat. Probleemi lahendusena tuleks teha ettepanek muuta majandus ja kommunikatsiooniministri määruse nr 77 lisa 2, et punkti 8.3 järgi peaks väljatrükile kantud jõud piduripedaalile (njuutonites). Sellest oleks suurim mõju nelikveoliste sõidukite puhul, kuna hetkel võib tehnoülevaataja tunnetada ilma jõumõõtjata piduripedaalile surutavat jõudu valesti ja telje pidurdusjõu erinevus on määratud ebakorrektselt. Autor leiab Maanteeameti statistika alusel, et paljud sõidukid liiklevad enne tehnoülevaatust rikkis piduritega. Pidurdussüsteemi riketele tehnoülevaatusel pakub lõputöö autor lahenduseks, et pidureid remontivad ettevõtted võiks kohustada oma tehtud töid kontrollima rullikpiduristendil. See tagaks ühtlasema kvaliteedi sõiduki piduritele remondijärgsel perioodil ja enne tehnoülevaatust, kuna 20-30 % korduvülevaatuste juhtudest oli hiljuti pidureid remonditud. Autor pakub lahendusena esitada vastav ettepanek Autode Müügi- ja Teenindusettevõtete Eesti Liidule. Tänu sellisele lahendusele tõuseks oluliselt liikluohutus, kuna langeks sõidukite hulk, mis liiklevad rikkis piduritega. Rullikpiduristendide kalibreerimise täpsuse probleemile tuleks leida lahendus tehes koostöös Soome või Rootsi partneritega, kes on ka probleemi tõstatanud ja valmistanud selleks spetsiaalse katsesõiduki. See probleem vajaks edasist uurimist ja rohkem teaduslikult täpsemaid katsetusi ning kontrollarvutusi. Samuti vajaks edasist uurimist rullikpiduristendi ja plaatpiduristendi võrdlemine. Selleks oleks Eestisse vaja muretseda korrektsemaid seadmeid ja sooritada rohkem katseid ning kontrollarvutusi. Lõputöö käigus sooritatud katsete alusel saab väita, et plaatpiduristend on võimeline mõõtma suuremat pidurdusjõudu ja telgede erinevust võrreldes rullikpiduristendiga.

Abstract [en]

This graduation thesis Determining the effectiveness of an alalysis of a vehicle braking system during a roadworthiness test examined the determination of the efficiency of a braking system during roadworthiness testing. Several issues were highlighted during the preparation of the graduation thesis, and solutions to these were found. The author presents solutions and options for increasing road safety through a more effective checking of braking systems on the example of different vehicle classes. The analysis of the graduation thesis showed that microcars have risk factors similar to small car class vehicles in an urban setting and they would therefore require technical supervision. Road safety could be increased by referring microcars to a roadworthiness test, since currently, there is no overview of the technical condition of these vehicles. As the number of microcars is dramatically increasing in Estonia, it is the right moment to propose amending the pertinent regulation. The problem could be solved with a proposal to amend Subsection 6 of Regulation No. 77 of the Minister of Economic Affairs and Communications and requiring category L6e vehicles to undergo a roadworthiness test. Based on a questionnaire drawn up in the framework of the graduation thesis, a solution must be found to the extremely low number of correctly performed braking power tests during roadworthiness tests. In only 44.8% of cases, the braking power was determined correctly; solutions must be found. As a solution, the author suggests the introduction of a deceleration counter. As another option, the braking test could take place in a video surveillance area. With the video surveillance solution, the speed camera technology could also be used, as well as a functionality that would register the speed, registration plate and lines of the braking distance of the vehicle. These solutions would ensure a more uniform quality of the roadworthiness testing of motorcycles, and increase road safety. Based on the tests carried out in the framework of the graduation thesis, another issue should be highlighted: only a small number of roadworthiness testing points have the option of using a device for measuring the power of the brake pedal. Road safety could be increased if a device for measuring the power of the brake pedal could always be used when determining the effectiveness of brakes. As a solution, amending Annex 2 to Regulation No. 77 of the Minister of Economic Affairs and Communications: according to Section 8.3, the power of the brake pedal should be included on the printout (in Newtons). This would primarily impact four wheel drive vehicles, as currently, the roadworthiness testing officer may assess the force impacting the brake pedal incorrectly without a measuring device and the braking power of the axle could be determined incorrectly. Based on the statistics of the Estonian Road Administration, the author believes that many vehicles operate with defective brakes before the roadworthiness tests. As a solution to defects in braking systems during roadworthiness testing, the author suggests that companies repairing the brakes should be required to check their works using a roller brake test. This would ensure a more uniform quality of vehicle brakes after repairs and before the roadworthiness testing procedure, as in case of 20 to 30% of repeated roadworthiness testing procedures, brakes have been recently repaired. As a solution, the author suggests presenting such a proposal to AMTEL, an association of Estonian car dealers and service companies. A solution like this would significantly increase road safety, since the number of vehicles operating with defective brakes would decrease. The issue of the calibration accuracy of roller brake tests could be solved by cooperating with Finnish of Swedish partners who have also highlighted this issue and have built a special test vehicle. This problem warrants further investigation as well as more scientific tests and corroborating calculations. Comparing the roller brake test and the plate brake test would also require examination. To do this, improved equipment should be acquired in Estonia to perform more test and corroborating calculations. Based on tests performed in the framework of the graduation thesis, it can be argued that a plate brake test is able to measure a grater braking power and differences between axles than a roller brake test.

Item Type: thesis
Advisor: Margus Villau
Subjects: Transport > Automotive engineering > Car construction
Divisions: Institute of Engineering > Automotive Engineering
Depositing User: Kaido Vildersen
Date Deposited: 07 Jun 2017 07:01
Last Modified: 31 Aug 2019 08:28
URI: http://eprints.tktk.ee/id/eprint/2738

Actions (login required)

View Item View Item