TTK Links: Home Page | TTK Moodle | ÕIS
TTK/UAS Repository For Digital Teaching and Learning Resources

5s organiseerimismetoodika juurutamine sõiduautode teeninduspunktis Gekkon Service OÜ näitel

Ivanov, Sergei (2017) 5s organiseerimismetoodika juurutamine sõiduautode teeninduspunktis Gekkon Service OÜ näitel. [thesis] [en] Implementation of 5S organizing methodology in car service using example of Gekkon Service OÜ.

[img] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[img] PDF (lihtlitsents) - Other
Restricted to Registered users only

Download (113kB)
[img] Other (retsensioon - bdoc) - Other
Restricted to repository personnel only

Download (38kB)

Abstract

Käesolev töö on koostatud 2017.aasta kevadsemestril. Töö eesmärk oli katseliselt tõestada võimalust tõsta efektiivsus 10% võrra 5S süsteemi rakendades. Käesoleva töö esimeses peatükkis autor tutvustas 5S organiseerimismetoodika olemuse ja tutvustas ettevõtet, milles viidi läbi töö kolmandas peatükkis kirjeldatud katsed. Teises peatükkis autor uuris teiste ettevõttete kogemust 5S süsteemi juurutamisel, ning uuris ka ärijuhtimise teadlaste interpretatsioone 5S süsteemist. Teise peatükki uurimistöö tulemusel on valminud 5S süsteemi juurutamise plaan autoteeninduspunktis. Kolmandas peatükkis autor kirjeldas teostatud katseid, esitas katsete tulemusi, ning nende analüüsi, ning tegi järeldusi 5S metoodika praktilisest väärtusest. Töö käigus oli katseliselt ära testitud 5S organiseerimismetoodika autoteeninduspunktis. Katsealuseks ettevõtteks oli Gekkon Service OÜ, kus läbi viidud katsetused tõestasid 5S süsteemi praktilise väärtuse ettevõttele ja selle töötajatele. Katsetamise käigus oli testitud 5S organiseerimissüsteemi mõju enam kui 30-le rutiinsele autoteeninduspunkti operatsioonile, ning valdav osa rutiinidest sai 5S-i rakendades muuta efektiivsemaks. Keskmine operatsiooniaja lühenemine oli silmapaistev – 8,7%, mis tõestab töö hüpoteesi, et 5S protsessi- ja kvaliteedijuhtimise süsteem aitab autoteenindusettevõttel tõsta ajakasutuse efektiivsust ja majandusliku efektiivsust. Autor on seisukohal, et 5S süsteemi juurutamine ja rakendamine saab olema kasulik nii katselausele ettevõttele Gekkon Service OÜ, kui ka teistele autoteenindusettevõttetele. Kuna käesoleva lõputöö maht ja tudengi staatus ei võimalda autoril teostada laiapõhjalisemaid uuringuid antud valdkonnas kaasates erinevaid ettevõtteid, ning juurutades 5S süsteemi põhjalikult ja täielikult, hilisema võimalusega uurida ettevõtte käitumist järgnevates majandusperioodides, siis nii uuring, kui tehniline lahendus on jäänud poolikuks. Autor ei välista võimalust, et tulevikus ta jätkab teemakohast uuringut ja tehnilise lahenduse välja töötamist oma töökohal või edasistes õpingutes. Uuringu järgmise sammuna tuleks koostada SOP-id kõigile normeeritud rutiinsetele operatsioonidele, võttes aluseks kõige kiiremini töötavate automehaanikute ja autolukkseppade käitumismustrit.

Abstract [en]

This thesis has been created at the 2017 spring semester. The goal of thesis was to prove if the productivity could be raised 10% using the 5S system. The author of present thesis introduced in the first chapter the character of 5S organising method and the company where tests, which are described in the third chapter, were conducted. The author of thesis examined in the second chapter how other companies have used 5S system and business management researcher’s interpretations about the 5S system. The result of second chapter of present thesis is the plan how to implement 5S system in the auto service facility. The author of present thesis described in the third chapter conducted tests, the results of tests and their analysis and conclusions about practical value of 5S method. During the research, 5S organising method was tested in the auto service facility. The examined company was Gekkon Service OÜ, where conducted tests proved that 5S system has a practical value to company and its employees. The effect of 5S organising method to more than 30 routine activity of the auto service facility was tested during the research and 5S added more productivity to the most of activities. The shortening of average time spent to the activity was impressive – 8,7%. This proves the hypothesis of thesis, which is that the 5S process and quality management system helps to raise the productivity of auto service facility in regards of time and economy. The author concludes that implementing and conducting 5S, system can be useful to both the tested company Gekkon Service OÜ and other auto service facilities. While the quantity of present thesis and the status of student is not allowing the author to conduct wider consultation among different companies that are active in the present field and implement 5S system thoroughly and fully in order to examine company’s behaviour during the following economic periods, then the research and technical solution is in unfinished status. The author does not foreclose that the exploration of this topic and development of technical solution in the place of work or during further studies shall continue in the future. The next step of research should be the creation of SOP for all usual routine activities according to the behaviour of the fastest motor mechanic and panel beaters.

Item Type: thesis
Advisor: Alar Õige
Subjects: Transport > Automotive engineering > Car maintenance, maintenance stations and equipment
Divisions: Institute of Engineering > Automotive Engineering
Depositing User: Sergei Ivanov
Date Deposited: 07 Jun 2017 06:50
Last Modified: 30 Aug 2019 19:11
URI: http://eprints.tktk.ee/id/eprint/2730

Actions (login required)

View Item View Item