TTK Links: Home Page | TTK Moodle | ÕIS
TTK/UAS Repository For Digital Teaching and Learning Resources

Inimkapitali kvaliteet ja kättesaadavus Eesti maanteetranspordi ettevõtetes

Kaur, Seido (2017) Inimkapitali kvaliteet ja kättesaadavus Eesti maanteetranspordi ettevõtetes. [thesis] [en] Quality and availability of human capital in Estonian road transport companies.

[img] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[img] Other (lihtlitsents - bdoc) - Other
Restricted to Registered users only

Download (77kB)

Abstract

Antud lõputöö eesmärgiks oli uurimustöö tulemuste põhjal välja selgitada Eesti maanteetranspordi veoautojuhtide inimkapitali põhinäitajad ning koostada ülevaateraport. Uurimustöö käigus koostatud küsimustikule laekunud vastuste põhjal tõi autor välja andmed ning analüüsis neid, et saada ülevaade Eesti maanteetranspordi ettevõtete veoautojuhtidest. Veoautojuhtide hetkeolukorrast ülevaate saamiseks ning andmete kogumiseks koostas autor eesti- ja venekeelse veebipõhise ankeetküsimustiku, mis oli vastamiseks avatud perioodil 13.03.2017 – 01.04.2017. Ankeetküsimustik oli jaotatud kolmeks osaks: üldandmed, veoautojuhi töö väärtused ja probleemid ja veoautojuhi ameti atraktiivsus. Uurimuses osales kokku 336 vastajat, millest autori valimisse kvalifitseerusid 299 vastaja ankeedid. Laekunud ankeetküsimustiku vastuste põhjal selgus, et keskmine veoautojuht on 38 aastat vana, 13-aastase tööstaažiga, kesk-eriharidusega ja teenib igakuiselt netopalgana 1280 eurot. Igapäevases töös kasutab ligi 87% veoautojuhtidest veoautona CE-kategooria juhiluba nõudvat masinat. Töötingimustega on keskmine veokijuht rahul ning peamiselt väärtustab veoautojuht oma töös sissetulekut, head läbisaamist tööandja ning kolleegidega ja korras töötehnikat. Kõige suuremateks terviseriskideks peavad veoautojuhid enda töös ebaregulaarset ja ebatervislikku toitumist ning sundasendit. Peamiseks terviseprobleemiks aga selja- ja kaelavalusid, mis suuresti on põhjustatud sundasendi ja vähese kehalise aktiivsuse tõttu. Kõige enam valmistab veoautojuhtidele tööd tehes muret töö- ja puhkeaja seaduse järgmine. Positiivsena võib välja tuua selle, et ligi kolmandikel veoautojuhtidest ei ole esinenud nende hinnangul igapäevatöös probleeme. Lõputöö teises peatükis esitatud andmete analüüsi põhjal sai autor koostada ülevaateraporti ning tuua välja põhilised järeldused: • Kõrgharidusega veoautojuhid teenivad teiste haridustasemetega juhtidest rohkem; • Suurem osa veoautojuhtidest töötab igapäevaselt CE-kategooria masinal; • Peamisteks terviseriskideks on ebaregulaarne ja -tervislik toitumine ning sundasend ja terviseprobleemiks selja- ja kaelavalud; • Veoautojuhi kutse ei ole populaarne; • Veoautojuhi vastutus veoahelas liiga suur; • Suur osa veoautojuhtidest kaalub ameti vahetamist teise eriala vastu; • Välisriigi ettevõttes motiveerib töötama kõrgem sissetulek; • Veoautojuhid on enda töötingimustega rahul. Esile kerkinud probleemide lahendamiseks pakkus autor välja ettepanekud nii era- kui avalikule sektorile. Peamisteks ettepanekuteks olid: • Koostada veoautojuhtidele mõeldud terviseprogrammid nii ettevõttesiseselt kui ka riiklikult; • Vaadata üle veoautojuhtide palgasüsteem; • Teostada ettevõttepõhine inimkapitali hindamine; • Vähendada veoautojuhi vastutust veoahelas; • Veokorraldajate suurem tähelepanu veoringige planeerimisel arvestades töö- ja puhkeaja seadust; • Rohkem kvaliteetseid teeäärseid puhkekohti; • Veoautojuhi kutse õppimisvõimaluste parandamine; • Tõsta veoautojuhi kutse mainet. Edasistes uuringutes võiks keskenduda veoautojuhtide inimkapitali uurimisele ettevõtete põhiliselt, et oleks võimalus teemasse detailsemalt süveneda ning pakkuda lahendusi, mida oleks võimalik ettevõtetes kasutusele võtta arvestades ettevõtete eripärasid.

Abstract [en]

The aim of this thesis was to compose an overview report of truck drivers as a part of human capital in Estonian road transport companies. It has been claimed that truck driver’s profession is losing its popularity and the increase of the new drivers is not enough to ensure the sustainability of the road transport. Another problem is the fact that the profession is no longer popular among young people in the labor market and a large part of Estonian drivers are working in the foreign road transport companies. Association of Estonian International Road Carriers (ERAA) has expressed interest on the outcome of the thesis, but on author’s opinion the result of the research could also interest Estonian Road Transport Companies management. To get an overview on current situation of truck driver’s, author composed a web-based survey questionnaire in Estonian and Russian language. Questionnaire was opened for answering on period 13.03.2017- 01.04.2017. The questionnaire was divided into three sections: general information, the truck driver's work values and issues, the truck driver's profession perspective. Total of 336 respondents participated in the survey and 299 respondent’s answers qualified for author’s thesis sample. Responses which were received by questionnaire, showed that average truck driver is 38 years old, with 13 years’ working experience, have vocational secondary education and average monthly net income 1280 euros. For daily basis around 87% of truck drivers use CE-category driving license. Average truck driver is satisfied with their working conditions and the main values what truck drivers appreciate are income, in good condition truck and good collaboration with employer and colleagues. By the truck driver’s opinion, the main health risks at work are irregular eating habits and forced work position. The main health problem caused by forced work position and lack of physical exercise is back and neck pains. In everyday work truck drivers mostly have to face with working and rest time regulation problems. Positive is the fact that nearly one third of truck driver’s does not experience any problems at every day work. Based on the second chapter of thesis, which was questionnaire data analysis, author could put together an overview report and bring up main conclusions: • Truck drivers with higher education have better income; • Most truck drivers use CE-category driving license for everyday; • Main health risks are irregular eating habits and forced work position; • Main health problem is back and neck pain; • Truck driver’s profession is not popular; • Truck driver’s responsibility in the transport chain is too high; • Many of truck drivers have considered changing profession; • Working in a foreign country road transport company is related to higher income; • Truck drivers are satisfied with their work conditions. To solve encountered problems, author offered suggestions for both private and public sector. The main proposals were: • Creating health programs for truck drivers in private companies and public sector; • Look over truck driver’s income system; • Carry out human capital evaluation in private companies; • Reduce responsibility of truck drivers in transport chain; • More attention from freight forwarders in calculating truck drivers work routes considering working and rest time regulation; • More better quality roadside parking lots; • More opportunities to study truck driver’s profession; • Improve truck driver’s profession reputation. Further researches should focus on truck driver’s human capital investigation in private companies to concentrate more deeply on solutions concerning truck driver’s human capital issues. It is important to offer solutions that can be used in private companies to avoid more significant problems in future.

Item Type: thesis
Advisor: Kati Nõuakas
Subjects: Transport > Tansport of goods
Divisions: Institute of Logistics > Transport and Logistics
Depositing User: Seido Kaur
Date Deposited: 07 Jun 2017 10:31
Last Modified: 30 Aug 2019 19:34
URI: http://eprints.tktk.ee/id/eprint/2642

Actions (login required)

View Item View Item