Asjaajamiskord

Asjaajamiskord on dokumendi- ja arhiivihalduse korraldamise alusdokument, mis esitab nõuded dokumentide haldamiseks organisatsioonis.

Asjaajamiskorra väljatöötamisel arvestatakse dokumendi- ja arhiivihalduses kehtivaid õigusakte/standardeid ning konkreetse organisatsiooni vajadusi ja tingimusi.

 Asjaajamiskorraga kehtestatakse organisatsiooni kehtiv dokumendi- ja arhiivihalduse kord, kus määratakse organisatsiooni dokumenditöös osalevate töötajate õigused, kohustused ja ülesanded.

 Asjaajamiskord kehtestatakse (kinnitatakse) organisatsiooni juhi käskkirjaga.

 Asjaajamiskorda muudetakse kui toimuvad õigusaktides või organisatsioonis muudatused, kord aastas peaks asjaajamiskorra üle vaatama selleks määratud töötaja.

 Asjaajamiskorra koostamisel/täiendamisel on otstarbekas luua töörühm, kuhu kuuluvad organisatsiooni erinevad spetsialistid, samuti on oluline kaasata IT-spetsialiste.

 

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License